เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ดำเนินการทำความสะอาด ตามโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมถนนสายหลัก สายรองและชุมชน สนับสนุนขับเคลื่อน โครงการจังหวัดลพบุรี เมืองสะอาด  ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม#หนองม่วงสะอาดด้วยร่วมช่วยกัน