วันที่ 7 มิถุนายน 60 ทีมจาก สำนักงาน.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและปศุสัตว์ อำเภอหนองม่วง ได้เข้าตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ผลไม่พบสารเร่งเนื้อแดง