เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19-29 มิถุนายน 2560 และขอความร่วมมือประชาชนได้เร่งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์