เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 โดยอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี