ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี 2560

เทศบาลตำบลหนองม่วง งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

 

 

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal