วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหนองม่วงวิทยา และเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมสมทบโครงการก้าวคนละก้าว สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 10,432 บาท ซึ่งจะได้ส่งมอบเงินตามวัตถุประสงค์ต่อไป