กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมประชุมหารือโครงการของกองทุนฯร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ