กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกันออกซ่อมแซม ปรับปรุงรั้วบ่อขยะเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากขยะมูลฝอย ที่อาจปลิวไปในพื้นที่ของประชาชน เนื่องจากมีลมพัดแรงในช่วงนี้