ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วงจัด  งานวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน เมื่อศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นอนาคตของชาติ กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมเกม การแจกขนมของเล่นแก่เด็กๆ