กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณแสงสว่างในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกปลอดภัยประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

และออกปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันฯ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2561  ณ สนามกีฬา ข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง