โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทารกและเด็กอายุ 6 เดือน – 3 ปี ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง มอบไข่ นม แก่มารดาที่ตั้งครรภ์และเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน