การประชุมชนและประชาคมเมือง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ณ อารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง มีกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินชุดขุนศึก ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารและรับฟังปัญหาชุมชน การมอบเงินกองทุนสวัสดิการเทศบาล พร้อมแจกเบี้ยยังชีพ