กองช่างและกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกให้บริการตัดและขนย้ายต้นไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล