เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เด็กปฐมวัยใฝ่เรียนรู้ ประจำปี 2561  วันที่ 20 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อจัดแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศาลตำบลหนองม่วง ให้ผู้ปกครองได้รับชมความสามารถของบุตรหลาน