การประชุมชุมชนและประชาคมเมือง ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง มีกิจกรรมนันทนาการ การประกวดร้องเพลง  รับชำระเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน การตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้เข้าร่วมประชุม การให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รับฟังปัญหาชุมชน จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน  และรับประทานอาหารร่วมกัน  โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก