กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง และซ่อมแซมเสียงตามสายในเขตเทศบาลเพื่อข่าวสารสู่พี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดกิ่งไม้ และงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้สัญจร