ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

รประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560กา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่างที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เทศบาลตำบลหนองม่วง

  

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal