เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 โดยอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครนนทบุรี