วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัขและแมว (รอบที่ 2 ปี 2561)