การให้ความรู้การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6เดือน - 3 ปี เดือนกรกฏาคม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง