วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองม่วง และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ดำเนินการรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และประเมินไขว้ลูกน้ำยุงลายในระดับหมู่บ้าน เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน#ร่วมกันป้องกันภัยไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค