กองช่างเทศบาลดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบอุโบสถและทางเดินในวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุและผู้ที่ปฏิบัติธรรม

 

 

  

 

ออกดำเนินการซ่อมแซมเสียงตามสายที่ชำรุดในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

ทำการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด ในเขตเทศบาลเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน