ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ ITAS)


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลหนองม่วงเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ ITAS) และนำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในคือบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองม่วงที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคลที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

"ดาวโหลด""pdf""คลิคที่นี่"

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal