กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานจัดเก็บรายได้ กองคลังฯ ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ  ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วง ตามโครงการให้บริการต่อหรือขอใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองม่วง พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561