วันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีการประชุมประชาคมและหารือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เทศบาลตำบลหนองม่วง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา #ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนา