วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ครั้งที่1/2562 มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนดำเนินงานประจำปี 2562