กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และเสียงตามสายในเขตเทศบาลเพื่อบริการประชาชน

 

 

ออกปฏิบัติงานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำซอยเทศบาล 5/3  โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวะหนองม่วง และซอยเทศบาล 13 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน