กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกองช่าง และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองม่วง แก้ไขปัญหาความเดือดของชุมชน รางระบายน้ำอุดตันซอยเทศบาล 5  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนและกลิ่นรบกวนเรือนประชาชน