เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองม่วงม่วง กลุ่มพลังมวลชน ร่วมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ยาเสพติด และการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริเวณถนนผ่านตลาดหนองม่วง