พนักงานกองช่างออกปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันฯ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2562  ณ สนามกีฬา ข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง