นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายวิวัฒน์  หลิวทอง

รองประธานสภาเทศบาล

 
 
 

นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม

เลขานุการสภาเทศบาล

 

นายชำนาญ  พ่วงแคะ

สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

นายอาราม  บุญพาสุข

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายธีระยุทธ  อังสนานนท์

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

นางกรรญา  บุญพาสุข

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป

สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

นายอภิชัย  เกิดพิทักษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 

 

 

นายนฤต  อิทธิตระการ

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายกิตติพันธ์  พ่มพวง

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายพิศิษฐ์  อินเสวก

สมาชิกสภาเทศบาล