ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศคณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงเป็นการชั่วคราว

ประกาศคณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงเป็นการชั่วคราว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่องแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2560 - 2562 )

 

 

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal