โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 7 กันยายน  2559  มีการแถลงผลงานในปีที่ผ่านมาของ นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง มีการมอบรางวัลชุมชนสวยงาม การแจกเบี้ยยังชีพ การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารบก การแสดงของนักเรียนเทศบาล การแจกพันธุ์ไม้ การสาธิตอาชีพและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯสัญจร ของอำเภอหนองม่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารงานป้องกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอของหน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมถึงนโยบายจากส่วนกลาง ปัญหาข้อร้องเรียนและแนวทางแก้ไขต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาในหน่วยงานทุกภาคส่วนของระดับอำเภอ

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกโยธา พัฒนาตัดหญ้าและต้นไม้ที่รกและกีดขวาง

ในซอยเทศบาลซอย8 เพื่อความสะอาดสวยงามและความสะดวกของประชาชนผู้ใช้ทาง...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง พร้อมทั้งชุมชนเทศบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 5 ในวันปิยมหาราช วันที่23 ตุลาคม 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วง

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้กับภารกิจโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ขอบคุณทีมงานจาก สำนักงานทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7 สระบุรี สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

คณะครูและน้องนักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลหนองม่วง กิจกรรมเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว พานักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ทัศนศึกษา และทำกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารฌสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ

ร่วมตรวจร้านค้าเนื้อหมูในตลาดหนองม่วง และโรงฆ่าสัตว์เทศบาล เพื่อตรวจสอบดูแลสุขอนามัย เพื่อชาวเทศบาลทุกท่านครับ

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ครับ

 

 

 

 

 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
BIKE FOR MOM 
ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 และการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยรัฐบาลได้ขอพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ชื่อว่า “การจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า "BIKE FOR MOM "

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยกองช่าง ทำการติดตั้งป้ายซอยเทศบาล 18-1 หลังจากซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเป็นที่เรียบร้อย...