การประชุมชุมชนและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงของชุมชน การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ส่งเงินสมทบและมอเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รับฟังปัญหาชุมชน  รับเบี้ยยังชีพประจำเดือนและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับวัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) ชุมชนเทศบาล  หน่วยงานราชการ โรงเรียน และพ่อค้าประชาชน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรม เดินรณรงค์ประเพณีลอยกระทงในภาคเช้ารอตลาดหนองม่วง และกิจกรรมลอยกระทงในภาคค่ำ ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) เพื่อสืบสานประเพณีไทย

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจำอำเภอหนองม่วง วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ชาวอำเภอหนองม่วง  ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจำปี 256๐ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง พร้อมทั้งชุมชนเทศบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 5 ในวันปิยมหาราช วันที่23 ตุลาคม 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วง

 

 

 เทศบาลตำบลหนองม่วง โดย นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจ เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอหนองม่วง ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาความสะอาด บริเวณริมถนนพหลโยธินตั้งแต่ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงถึงหน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560  

 

 

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วงสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน โดยอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการงานเจศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง ตามโครงการถือศีลกินเจศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วงประจำปี 2560 ระหว่างงานเทศกาลกินเจ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง ระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2560 จำนวน 30,000 บาท

 

 

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ครั้งที่1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนดำเนินงาน ประจำปี2561 จำนวน 22 โครงการ ให้ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึง

เทศบาลตำบลหนองม่วง นำโดยนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง หัวหน้างานจิตอาสาฝ่ายโยธา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ทำงานและให้การสนับสนุนคณะจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอหนองม่วง ในจัดเตรียมสถานที่เอย่างมที่ โดยเตรียมปรับปรังความเรียบร้อยพื้นที่สำหรับเดินเข้าถวายดอกไม้จันทน์ได้โดยสะดวก เตรียมผ้าประดับผ้ารอบอาคารพิธี เย็บผ้าคลุมโต๊ะพิธี ทาสีอาคาร ทำความสะอาดตัดหญ้าบริเวณหน้าวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) และประดับดอกดาวเรือง ทั้งบริเวณรั้ววัด บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และรอบลานพิธีเพื่อความสวยงามสมพระเกียรติ ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนดังนี้

1.ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย

 

 

2.ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดในเขตเทศบาล

 

 3.ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องออกกำลังกาย ศูนย์เยาวชนฯ ซอยเทศบาล 5 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2561 ดังนี้

 

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    1.มีสัญชาติไทย

    2.มีอายุ 59 ปี (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร์ ไม่ปรากฏวันที่/และหรือเดือนเกิด ให้      ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม) เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า

    3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่   ข้าราชการบำนาญ ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม หรือผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่เป็นรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐ

 

ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ให้ผู้สูงอายุที่มีที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล มายื่นคำขอที่เทศบาลตำบลหนองม่วง ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี และจะเริ่มได้รับเงินในเดือนตุลาคมปีถัดไป พร้อมยื่นหลักฐานต่อไปนี้

    1.สำเนาบัตรประชาชน

    2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้หรือ

ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้

                       1.เอกสารมอบอำนาจ

                       2.สำเนาบัตรประชาชน(ของผู้รับมอบอำนาจ)

                       3.สำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้รับมอบอำนาจ)

                       4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้รับมอบอำนาจ)

 

 

                      ติดต่อขึ้นทะเบียนได้ที่ เทศบาลตำบลหนองม่วงได้

                                  ในวันเวลาราชการ