เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย  โดยมอบเกียรติบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร ปฏิวัติความทุกข์ ด้วยความสุขของหัวใจผู้สูงวัย วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดโครงการอบบรม พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่  21 -22 กันยายน 2561 ณ สำนักงานตำบลหนองม่วง

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยกองช่างได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเสียงตามสายในเขตเทศบาล เพื่อการรับรู้ข่าวสารและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาล

 กองช่างเทศบาลฯ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาฝารางระบายน้ำในเขตเทศบาล ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 4 กันยายน  2561  มีการแถลงผลงานในปีที่ผ่านมาของ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วง การให้ความรู้เกี่ยวกับ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับแสดงตนยืนยันสิทธิ์ของผู้รับเบี้ยยังชีพประจำปี และรับเบี้ยยังชีพ    อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการอบรมการฝึกทบทวนให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและระงับเหตุเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่และอปพร.เทศบาล เตรียมความพร้อมและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรณีมีเหตุเพลิงไหม้และงานบบรรเทาเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ

วันที่ 20 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับสถานศึกษา ชุมชน และ อบต.หนองม่วง จัดกิจกรรมรณรงค์การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคี ณ วัดหนองม่วง โดยมีนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธาน  ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม รายได้คณะกรรมารดำเนินงานจะได้ประชุมจัดสรรเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ระดับ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

วันที 26 กันยายน 2561 จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองม่วง พลังมวลชนชุมชน ,อสม. , สถานประกอบการในพื้นที่ และ บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) จัดรณรงค์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" ครั้งที่ 2 ในตลาดสดพื้นที่เทศบาลตำบลหนองม่วง

  งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โดยเดินทางศึกษาดูงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อดูองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ มาปรับใช้พัฒนาเพิ่มเติมงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งการแต่งกาย ภาษาการทักทาย ธงประจำชาติของประเทศอาเซียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง ตรวจคัดกรองสุขภาพและแนะนำเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง