การให้ความรู้การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6เดือน - 3 ปี เดือนกรกฏาคม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัขและแมว (รอบที่ 2 ปี 2561)

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ต้อนรับคณะนิเทศและติดตามผลการดำเนินโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561  ของคณะกรรมการระดับจังหวัดลพบุรี  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเทศบาลให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพของนักเรียนของเทศบาลให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 โดยอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครนนทบุรี

 

 

 

 

เทศบาลตำลหนองม่วง ร่วมกับ สาธารณอำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง  และองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาหนองม่วง เฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารตรวจสารปนเปื้อนจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ สารฟอกขาว สารกันรา บอแรกซ์  ยาฆ่าแมลง ฟอร์มาลีน และสารโพลา

 

วันเข้าพรรษา

    "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน โดยแบ่งเป็น

          - "ปุริมพรรษา" หรือวันเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

          - "ปัจฉิมพรรษา" หรือวันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่ วันแรมค่ำ 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

          อย่างไรก็ตามหากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในเด็กทารกและเด็กอายุ 6เดือน -3ปี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง และเจ้าหน้าที่โรงพยาลหนองม่วง ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ  โครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

วันอาสาฬหบูชา

  อาสาฬห หมายถึง เดือน ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า อาสาฬหบูชาจึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ

1.เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้

2.เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ

3.เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ


 

 

 

 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี นำคณะพนักงานเทศบาล ครูและนักเรียนโรงเรียน และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลหนองม่วง ทำกิจกรรมเข้าวัดบำเพ็ญประโยชน์และเวียนเทียน ณ วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง เนืองในวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561

กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างซอยเทศบาล 5 

 

 

ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อและรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5 และซอยเทศบาล 15 เพื่อวามปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทาง

 

 

 

  และดำเนินการตัดต้นไม้ ในสวนสุขภาพ ซอยเทศบาล 6 เพื่อความสะอาดและปลอดภัย

 

 


 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา โรงเรียนอนุบาลหนองม่วง วัดวาปีอัมพาราม และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชน