วันวิสาขบูชา คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน         

          วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่...

1.  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ

 

2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

 

3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน                                                       

 

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชาได้แก่

 1. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร

 2. จัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

 3. ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล

 4. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 5. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

 6. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตาม

      โรงเรียน หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการร่วมรำลึกถึง

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

  7. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ

  8. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เด็กปฐมวัยใฝ่เรียนรู้ ประจำปี 2561  วันที่ 20 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อจัดแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศาลตำบลหนองม่วง ให้ผู้ปกครองได้รับชมความสามารถของบุตรหลาน

 

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทารกและเด็กอายุ 6 เดือน – 3 ปี ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง มอบไข่ นม แก่มารดาที่ตั้งครรภ์และเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

 

พิธีมอบอนุบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นเตรียมอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ปีการศึกษา 25๖๐ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิศสุนัขบ้า ทำหมัน และให้คำปรึกษาสุขภาพสัตว์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561#โรคพิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้

 

กองช่างและกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกให้บริการตัดและขนย้ายต้นไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ให้กำเนิดท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2561  ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในอารสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะของเขตเทศบาล ทั้งหมดเป็นหลอด LED (แอลอีดี) เพื่อความประหัดไฟฟ้าและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณภาครัฐ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวเทศบาล

เชิญชวนประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองม่วง สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สนใจสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

การประชุมชนและประชาคมเมือง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ณ อารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง มีกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินชุดขุนศึก ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารและรับฟังปัญหาชุมชน การมอบเงินกองทุนสวัสดิการเทศบาล พร้อมแจกเบี้ยยังชีพ

 

 

 

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น