เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เด็กปฐมวัยใฝ่เรียนรู้ ประจำปี 2560  วันที่ 14 มีนาคม 2560  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อจัดแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับชม

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกัน ได้ดำเนินการขุดลอกท่อรางระบายน้ำซอยเทศบาล 7 เพื่อรองรับการระบายน้ำและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดลพบุรีเมืองสะอาด

 

 

 

 

วันที่ 5 ม.ค. 2560 เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดการประชุมและให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยมีนายสมยศ มะลิลา  นายอำเภอหนองม่วง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2560  สนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดสะอาด ตามนโยบาย "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง 3 Rs "ประชารัฐ"

 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ครูแกนนำนักเรียน สถานประกอบการ Lotus.  big c  ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม 150 คน  โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ร่วมกันสร้างวินัยคนในชาติ สู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน เริ่มเลยที่ตัวเรา คิดก่อนซื้อ แยกก่อนทิ้ง รักษาสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันเปลี่ยนขยะ ให้เป็นประโยชน์ 

 

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทารกและเด็กอายุ 6 เดือน – 3 ปี

 

ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำเดือนมีนาคม 2560  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

   เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกับ อบต.ทุกแห่ง ในอำเภอหนองม่วง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 โดยมี อบต.ดงดินแดง เป็นเจ้าภาพ โดยเทศบาลตำบลหนองม่วง ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศหลายรายการ คว้าถ้วยคะแนนรวมสูงสุดและรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อไป

เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนอม่วง จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง และทำหมันให้แก่สุนัขและแมวเพศผู้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง)

 

 

 

 

วันที่ 5 ม.ค. 2560 เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดการประชุมและให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยมีนายสมยศ มะลิลา  นายอำเภอหนองม่วง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2560  สนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดสะอาด ตามนโยบาย "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง 3 Rs "ประชารัฐ"

 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ครูแกนนำนักเรียน สถานประกอบการ Lotus.  big c  ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม 150 คน  โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ร่วมกันสร้างวินัยคนในชาติ สู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน เริ่มเลยที่ตัวเรา คิดก่อนซื้อ แยกก่อนทิ้ง รักษาสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันเปลี่ยนขยะ ให้เป็นประโยชน์  

21  มีนาคม 2560 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง รับแลกน้ำมันตามโครงการรณรงค์หยุดใช้น้ำมันทอดซ้ำอันตรายใกล้ตัวที่ป้องกันได้  กิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประชาชนนำน้ำมันใช้ซ้ำเสื่อมสภาพซึ่งเป็นของเหลือใช้มาแลกน้ำมันใหม่ ไม่ทิ้งให้เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้ำมันเก่าประมาณ 1.4 ตัน นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลอีก 96 กก. และใช้ถุงพลาสติกเก่าซ้ำ ตามแนวทาง 3Rs โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ

 

 

 

 

 

    งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วง

ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีชาวเทศบาล

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ให้กำเนิดท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2560  ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 

 

 

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเด็กทารกและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ที่น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วงจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ และมอบอาหารเสริมแก่หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560