เทศบาลตำบลหนองม่วงร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนเทศบาลตำบลหนองม่วง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี  ได้จัดทำโครงการครอบครับอบอุ่นเข้มแข็งประจำปี 2561 โดยทัศนศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม ณ พิพิธพันธ์ค่ายบางระจัน เมืองโบราณบ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

    งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วง ระหว่างวันที่ 21-22  กุมภาพันธ์ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีชาวเทศบาล

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 มีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้านเทศบาล สมาชิก อปพร. อสม. และกลุ่มออกกำลังกาย กลุ่มเกษตรฯ ของเทศบาลมา รวมกลุ่มแบ่งเป็น 5 สี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำข้าง ซอยเทศบาล 3 เชื่อมซอยเทศบาล 5  เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนที่ใช้เส้นทางในเขตเทศบาล

และกองช่างออกทำการติดตั้งป้ายผ้าสนับสนุน งานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง และงานงิ้วประจำปี 2561 เพื่อสืบสานงานประเพณีของชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณแสงสว่างในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกปลอดภัยประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

และออกปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันฯ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2561  ณ สนามกีฬา ข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

    เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองม่วงและร่วมตรวจผู้ประกอบการร้านค้าของซีพี บิ๊กซี และโลตัส เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพของเนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้านอาหาร

งานวันเด็กเทศบาลตำบลหนองม่วง วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มีหน่วยงานต่างๆ ชุมชนเทศบาล พ่อค้าประชาชน มามาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมแจกขนม อาหารและของเล่นแก่เด็กๆเป็นจำนวนมากมาย และรมอบใบประกาศแก่เยาวชนดีเด่น

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้ร่วมการรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วงจัด  งานวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน เมื่อศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นอนาคตของชาติ กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมเกม การแจกขนมของเล่นแก่เด็กๆ

 

วันที่ 31 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วงและกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดการประชุมและให้ความรู้การจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน อสม.เทศบาล  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกันออกซ่อมแซม ปรับปรุงรั้วบ่อขยะเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากขยะมูลฝอย ที่อาจปลิวไปในพื้นที่ของประชาชน เนื่องจากมีลมพัดแรงในช่วงนี้