กิจกรรม

เตรียมสถานที่ประดับไฟแสงสี สร้างบรรยากาศร่วมวันปีใหม่