วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองม่วง

เมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา สืบสานประเพณี การบริการจัดการที่ดี