แบบคำร้องทั่วไป

 

 

แบบคำร้องขอทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

(ด้านหน้า)

 

(ด้านหลัง)

 

คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

(แผ่นที่1)

 

(แผ่นที่2)

 

(แผ่นที่3)

 

(แผ่นที่4)

 

(แผ่นที่5)

 

 

แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

 

 

 

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง

 

แบบฟอร์มคำร้อง 2 ภาษา

คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร (ไทย)

 

 

 

 

คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร (อังกฤษ/English)

 

 

 

คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ไทย)

 

 

คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (อังกฤษ/English)

 

 

แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ไทย)

 

 

 

แบบแสดงรายการภาษีป้าย (อังกฤษ/English)