ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2565 (สมัยแรก)

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

...................................................................................................

 

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2565 (สมัยที่2)

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

...................................................................................................

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2565 (สมัยที่3)

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

...................................................................................................

 

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2565 (สมัยที่4)

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

...................................................................................................

 

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2565 (สมัยที่5)

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

...................................................................................................

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

.................................................................................................................

 

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกทีนี่"

 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2564

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกทีนี่"

 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี 2564

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกทีนี่"

 

 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี 2564

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกทีนี่"

 

 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2564

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกทีนี่"

 

 

.....................................................................................................

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

 

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563

 

 

 

 

ประกาศงดการประชุมสภาฯ

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563

 

 

 

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

 

 

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

 

 

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................ 

 

 

การประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

"รายงานการประชุมสภา""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

การประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจำปี 2562

 

 

 

 

"รายงานการประชุมสภา""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

 

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

 

 "รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

 

การประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

"รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

การประชุมสภาสมัยที่ 3 ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 "รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 

 

"รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 

 

 

 

"รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"