เทศบาลตำบลหนองม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 199หมู่ที่ 3ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากตัวเมืองจังหวัดลพบุรี 56กิโลเมตร มีเนื้อที่ 2ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงสำคัญผ่านคือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) เป็นสายหลักจากกรุงเทพ ถึงเทศบาลตำบล หนองม่วงระยะทาง 205 กิโลเมตร และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205เชื่อมกับถนนหมายเลข 1 เชื่อมต่อกับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีระยะทางถึงเทศบาลตำบลหนองม่วง ประมาณ 234 กิโลเมตร

อาณาเขต

ด้านเหนือ

นับจากถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 210วัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร และวัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออก 500เมตร เป็นแนวเขตเทศบาล

ด้านใต้

นับจากถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 208 วัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร และวัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร เป็นแนวเขตเทศบาล

 

ประชากร

เขตเทศบาลตำบลหนองม่วงมีประชากรรวม 5,450คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)แยกเป็นเพศชาย 2,617 คน หญิง 2,833 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,997 ครัวเรือน (ความหนาแน่นประชากร 2,725 คน ต่อตารางกิโลเมตร)

 

เขตการปกครอง

          เทศบาลตำบลหนองม่วง ครอบคลุม 7 หมู่ คือ หมู่ที่ 1, หมู่ที่2, หมู่ที่3, หมู่ที่4, หมู่ที่7, หมู่ที่8, และหมู่ที่ 10 โดยมีจำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดใหม่เจริญธรรมสามัคคี, ชุมชนศาลเจ้าหนองม่วง, ชุมชนหนองม่วงพัฒนา, ชุมชนเทศบาลพัฒนา, ชุมชนร่วมพัฒนาหนองม่วง, ชุมชนคนรุ่นใหม่พัฒนา, ชุมชนบ้านสวนสวรรค์พัฒนา

ด้านการบริหาร

มีพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้น 79 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล 22 คน ลูกจ้างประจำ 9 คน พนักงานจ้าง 25 คน ครูเทศบาล 2 คน และพนักงานจ้างเหมา  21 คน

 

การศึกษา

สถานศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง

ห้องเรียน 5 ห้อง

ครู 6 คน

นักเรียน 85 คน

 

การดำเนินการพาณิชย์ของเทศบาลฯ

สถานธนานุบาล  จำนวน 1 แห่ง

 

การอำนวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

รถดับเพลิง  จำนวน   2 คัน

รถบรรทุกน้ำ  จำนวน 2 คัน

เครื่องหาบหามจำนวน 2เครื่อง

พนักงานดับเพลิง จำนวน10 คน

รถตรวจการณ์  จำนวน 1 คัน

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ