กิจกรรม

กิจกรรมเทศบาล

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำชุมชนและประชาชน โดยมีนายอนุสรณ์ สุขอุ่นพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกัน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  2. งานงิ้นประเพณีศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หนองม่วง ประจำปี 2567
  3. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
  4. กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2567
  5. คณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดพิจิตร
  6. งานตลาดโบราณ สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
  7. โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2567
  8. โครงการบิณฑบาตบุญ "นุ่งโจงห่มสไบ ร่วมใจบิณฑบาตบุญ" ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
  9. การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
  10. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารก และเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี