กิจกรรม

กิจกรรมเทศบาล#

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 11
จัดกิจกรรมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day 21
ติดตั้งม่านบังป้องกันขยะปลิวเข้าพื้นที่ไร่ประชาชน ใกล้เคียงบ่อขยะเทศบาล 20
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร 50
กิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ "ดงดินแดงเกมส์" ประจำปี 2567 42
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2567 45
ขุดลอกคลองระบายน้ำเส้นหนองม่วงบ่อยาง เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้ำไม่ให้มีการตื้นเขิน 49
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 50
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 68
อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 85

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ