กิจกรรม

กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกทำการปักเสาปูนแนวเขตทางสาธารณะ และโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี