กิจกรรม

ปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง ดำเนินการเก็บตัวอย่างพื้นผิวโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองม่วง