กิจกรรม

ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลหนองม่วง