ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วงประจำปี พ.ศ.2562 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)เพื่อให้การประเมินดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าระบบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)และภายนอก(แบบ EIT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในคือบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองม่วงที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

                   -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคลที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   โดยผ่านช่องทางดังนี้

1.สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) ระบบคอมพิวเตอร์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/vhgc0n     หรือโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่น Line  เลือกเพิ่มเพื่อน สแกนคิวอาร์โค้ด

 

 

 

2.สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)ระบบคอมพิวเตอร์https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhgc0n  หรือโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่น Line  เลือกเพิ่มเพื่อน สแกนคิวอาร์โค้ด

 

 

ทั้งนี้ สามารถเข้าช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆของเทศบาลตำบลหนองม่วง คือ เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองม่วง http://www.nongmuang.go.th, Facebook เพจ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองม่วง http://www.oic.go.th

 โดยให้ตอบแบบสอบถามภายในเดือนพฤษภาคม 2562 (หากท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานนิติการ 087-0935129) ขอบคุณครับ

งานไฟฟ้าสาธารณะกองช่างเทศบาล ได้ดำเนินการเดินสายและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อให้พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนต่อไป

 

พนักงานกองช่างออกปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันฯ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2562  ณ สนามกีฬา ข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้านเทศบาล สมาชิก อปพร. อสม. และกลุ่มออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรฯ ของเทศบาลมา รวมกลุ่มแบ่งเป็น 5 สี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน