สภาพทางสังคม

จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลหนองม่วง :
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล2,604 คน และจำนวนหลังคาเรือน 602 หลังคาเรือน 
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง
2) วัดหนองม่วง (วัดวาปีอัมพาราม)
3) วัดเขาวง (มีข้าวสารหิน)
4) วัดถ้ำสันติสุข (มีถ้ำหินงอกหินย้อย)