สำนักงานปลัด

 

 
 

นายจำนงค์ เรืองเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง

 
     
 

 

 
 

 

 
     
 

 
 

นางสาว ศศิชา สุกสี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
     
นางรชาดา  กมลพัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางนภัทร  โตม่วย
นักพัฒนาชุมชน
นางกชกร  นิกรธรรมรัต
เจ้าพนักงานทะเบียน
   
นายนิคม ทองดี
นิติกร
นางณัฐกฤตา โพธิ์ทิม  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรชัย  งอกงาม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
   
นายเชาวฤทธิ์ มหิเมือง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางกอบแก้ว แก่นทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทัศน์ สูตรสุข
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   
นายสราวุธ ทองพรม
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางกฤษณา  วงษ์เคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางศิลาวรรณ์  โกยทา
คนงานทั่วไป
   
  
 
นายศุภณัฏฐ์  ไทยพยัคฆ์
พนักงานขับรถยนต์