คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ดำรงค์


นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

     

 นายอุทัย  โฉมไสว

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

 นายไพโรจน์  เอี่ยมนิ่ม

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

     
     

นายสุวัฒน์  เศรษฐหิรัญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 นายชูเดช  กีระกิตติวาทย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี